Donate

จดหมายร่วมเปิดผนึก เรื่องการรักษากฎระเบียบและมาตรการด้านการประมงไว้อย่างไม่ผ่อนปรน เพื่อป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

  • Publication Date  18-09-19
  • Type  Report

ขณะนี้สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยกำลังพยายามจะเรียกร้องให้มีการยกเลิกมาตรการสำคัญสำหรับการต่อสู้และแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU fishing) และปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นบนเรือประมง

แถลงการณ์ถึงนายกรัฐมนตรีฉบับนี้ถูกร่างขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อเรียกร้องให้ทางรัฐบาลไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงานปฏิเสธการตอบสนองข้อเรียกร้องของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และขอร้องให้ทางรัฐบาลไทยช่วยรักษาความสำเร็จและยกระดับความสำเร็จในด้านกฎระเบียบประมงและแรงงานให้เป็นที่ยอมรับต่อสากลโลกต่อไป