Donate

รายงานบทสรุปนโยบายของ EJF เพื่อเสนอรัฐบาลไทย: คณะกรรมธิการยุโรปได้ปลดใบเหลืองซึ่งออกในเดือนเมษายน พ.ศ.2558 จากประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า3ปีแล้ว ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ประเทศไทยได้ผ่านช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนผ่าน ความเป็นผู้นำ และความยากลำบากหลายครั้ง รวมถึง การเลือกตั้งทั่วไป การเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน และการระบาดใหญ่ทั่วโลก โดยรัฐบาลไทยได้แสดงความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขปัญหาการทําาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) รวมถ่งการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งในช่วงวิกฤตและโอกาส รายงานสรุปนี้ให้การวิเคราะห์โดยละเอียดสำหรับแต่ละประเด็น ตลอดจนคำแนะนำว่ารัฐบาลไทยสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อจัดการกับช่องว่างในปัจจุบันได้อย่างไร

EJF policy briefing prepared for the Royal Thai Government: It has now been over three years since the European Commission removed the yellow card issued to Thailand - a warning that had been in place since April 2015. Since January 2019, Thailand has gone through several crucial periods of transition, leadership and hardship including; a general election, the hosting of the ASEAN summit and a global pandemic. Throughout these opportunities and challenges the Royal Thai Government (RTG) has continued to demonstrate great resolve and resilience in addressing illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing as well as associated forced labour and human trafficking in the sector. This briefing provides detailed analysis for each of these areas as well as recommendations for how the RTG could take steps to address current gaps.

In search of justice: How the climate crisis is driving inequality and eroding human rights: This report highlights how the climate crisis is fuelling inequalities within and between countries worldwide, with low-income, marginalised people in both developed and developing countries being disproportionately affected by climate breakdown.

Ocean action is climate action: A secure biodiverse ocean is key for climate mitigation and the protection of coastal communities: This policy briefing by the Environmental Justice Foundation (EJF) and Oceana lists actions the German G7 Presidency should take to achieve a 30x30 ocean protection plan which safeguards biodiversity, advances the goals of the Paris Agreement and protects the human rights of coastal communities.

The ever-widening net: Mapping the scale, nature and corporate structures of illegal, unreported and unregulated fishing by the Chinese distant-water fleet: This report presents a comprehensive analysis of China’s vast, opaque and, at times illegal global fisheries footprint, with the specific aim of informing appropriate and effective responses by fisheries decision-makers in China and globally.

Putin's war: fuelled, funded and facilitated by fossil fuels: Millions of Ukrainians have now fled their homes as a result of Vladimir Putin’s invasion. At the same time, around the globe, the intensifying impacts of the climate crisis are driving millions of people from their homes. There is one common thread to both of these events: they are driven by the addiction of wealthy countries to fossil fuels.

Driving Improvements in Fisheries Governance Globally: Impact of the EU IUU Carding Scheme on Belize, Guinea, Solomon Islands and Thailand: The European Union's IUU Regulation is designed to prevent and stop the flow of illegally caught fish from entering the EU market. This report highlights instances where this EU carding scheme has prompted positive changes in fisheries governance.

Net Free Seas Progress Report 2020-21: The Net Free Seas Progress Report summarises achievements, challenges, and lessons learned from the implementation of the Net Free Seas project between 2020-2021. So far, the project has worked with over 100 artisanal fishing communities across Thailand to collect and recycle 35 tonnes of discarded fishing nets. รายงานความคืบหน้าของโครงการทะเลปลอด (เศษ) อวน (Net Free Seas) ปี 2563 - 2564 รวมสรุปการดำเนินงาน ความสำเร็จ ความท้าทาย และการถอดบทเรียนของโครงการ โดยในปัจจุบันโครงการได้ร่วมงานกับชุมชนประมงพื้นบ้านกว่า 100 ชุมชนในประเทศไทย จัดเก็บและรีไซเคิลเศษอวนประมงไปกว่า 35 ตัน

Co-management: a tool for delivering legal, inclusive, and sustainable fisheries in Liberia: Small-scale fisheries in Liberia play a critical role in food security and the national economy. This policy briefing explains how co-management can make an important contribution to the sustainable management of these fisheries.

Out of the Shadows: Japanese version (ー影を照らすー): この報告書は、「水産業における世界規模での透明性に必要な10の原則」を示しています。 ライセンスリストの公開や船舶に固有の番号の付与のような、シンプルで低コストの措置はどの国にとっても十分に実現可能なものであり、違法な漁業や人権侵害問題の解決においても極めて重要な役割を果たすことができます。

Revision of EU Fisheries Control Regulation can make a big difference for biodiversity and climate if done right: open letter to the Council of the European Union: NGOs call on the Council of the European Union to ensure that the revised EU Fisheries Control Regulation contributes to sustainable fisheries management, reducing the impact of fisheries on the marine environment and promoting the protection of species and ecosystems.

Revision of EU Fisheries Control Regulation can make a big difference for biodiversity and climate if done right: open letter to the European Parliament: NGOs call on the European Parliament to ensure that the revised EU Fisheries Control Regulation contributes to sustainable fisheries management, reducing the impact of fisheries on the marine environment and promoting the protection of species and ecosystems.