Donate

คู่มือการเข้าร่วมโครงการทะเลปลอดอวน (Net Free Seas) สำหรับชุมชนประมงพื้นบ้าน: คู่มือเล่มนี้รวบรวมข้อมูลที่สำคัญสำหรับชุมชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ Net Free Seas (ทะเลปลอดอวน)ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการ วิธีการเข้าร่วมโครงการ และภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเศษอวน

การสััมภาษณ์์แรงงานข้้ามชาติิ: คู่มือรวบรวมคำแนะนำฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับกระบวนการสัมภาษณ์ที่ควรทำและคำถามที่ควรใช้สัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติเพื่อคัดกรองหาสัญญาณบ่งชี้กรณีการค้ามนุษย์หรือการบังคับใช้และละเมิดสิทธิแรงงานในอุตสาหกรรมประมง โดยอ้างอิงจากข้อมูลทีได้จากการสืบสวนและลงพื้นที่สังเกตการณ์ของ EJF ตั้งแต่ พ.ศ. 2556

COVID-19 Mythbusters: แผ่นผับนี้จัดทำขึ้นสำหรับประเทศไทย หากพำนักอยู่ที่ประเทศอื่นควรตรวจสอบแนวทางปฏิบัติของภาครัฐในประเทศนั้น

รายงานเรื่องความคืบหน้าของประเทศไทย ในการต่อสู้กับการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม การบังคับใช้แรงงาน และ การค้ามนุษย์ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากมูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL JUSTICE FOUNDATION : EJF) ฉบับฤดูใบไม้พลิ ปี: ในช่วงปีที่ผ่านมา EJF ได้เห็นพัฒนาการในการดำเนินงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง อาทิ การนำหลักการตรวจสอบเรือประมงตรวจเรือประมงตามความเสี่ยง มาประยุกต์ใช้ และการเร่งเพิ่มจำนวนล่ามประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง อย่างไรก็ตามยังคงมีบางประเด็นปัญหาและข้อกังวลที่อาจส่งผลต่อระบบการบริหารจัดการการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทำประมงโดยรวมหากไม่ได้รับการแก้ไข

10 หลักการเพื่อความโปร่งใสในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลทั่วโลก - ฉบับภาษาไทย Ten principles of transparency: ความโปร่งใสเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมอาหารทะเล ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (EJF) จึงได้จัดทำหลักการด้านความโปร่งใส 10 ข้อ เพื่อแนวทางในการปฎิบัติให้แก่นานาประเทศ

  • 1